ÚLTIMES NOTÍCIES

L’Horta Opina

L’Horta Opina recull els articuls que apleguen per a la seccio d’Opinio de L’Horta Informacio. Per a enviar un articul d’opinio per a que siga publicat en la pagina pot escriure al nostre correu de contacte, resaltant en l’assunt la paraula “Opinio“.

Els texts destinats a esta seccio:

> Deu constar el nom complet i una direccio de contacte.
> En cas de tractar-se de l’opinio d’una associacio deu constar el nom del representant de la mateixa i el CIF de l’entitat.

L’Horta Informacio se reserva el dret de publicar dites colaboracions.

Anuncios